Juridiskt/användarvillkor

LÄS DETTA RÄTTSLIGA MEDDELANDE GRUNDLIGT INNAN DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN.

Företagen inom och/eller med anknytning till MATTHEWS INTERNATIONAL CORPORATION är separata företag. För att förenkla informationen som presenteras på www.matw.com kan dock följande termer användas: ”Matthews” och ”vi”. Dessa termer används med hänvisning till alla företag i Matthews International Corporation, som vart och ett bedriver självständig verksamhet.

Syfte

Syftet med detta meddelande är att definiera de villkor som Matthews gör www.matw.com (nedan kallat ”webbplatsen”) tillgänglig under, med förbehåll för att det föreliggande juridiska lagliga meddelandet efterlevs, vilket Matthews förbehåller sig rätten att ändra eller uppdatera när som helst. Tillgång till och användning av webbplatsen innebär att du godkänner villkoren i detta juridiska meddelande. Om du inte samtycker till paragraferna nedan bör du inte använda webbplatsen.

Tillgång till webbplatsen

Matthews eftersträvar efter att hålla webbplatsen tillgänglig, men har ingen skyldighet att göra detta. Tillgången till webbplatsen kan avbrytas på grund av underhåll, uppdateringar eller av andra anledningar, framför allt av teknisk art. Information på webbplatsen kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel. Informationen kan komma att ändras eller uppdateras utan föregående meddelande. Matthews kan också göra förbättringar och/eller ändringar av produkterna, tjänsterna och/eller programmen som beskrivs på webbplatsen när som helst utan föregående meddelande. Matthews, Matthews anknutna enheter och deras respektive anställda, tjänstemän, styrelseledamöter, aktieägare, agenter, representanter och/eller dotterbolag är under inga omständigheter ansvariga för dessa avbrott, tekniska felaktigheter, typografiska fel, förändringar eller uppdateringar och följder för användaren som kan uppstå på grund av dem.

Matthews vill inte ta emot konfidentiell eller proprietär information från dig via webbplatsen. Observera att all information och allt material som skickas till Matthews betraktas som ICKE konfidentiell(t). Genom att skicka information eller material till Matthews ger du Matthews en obegränsad, oåterkallelig licens att använda, reproducera, visa, utföra, modifiera, överföra och distribuera materialet eller informationen och du samtycker även till att Matthews får använda idéer, kunskap eller teknik som du skickar oss i valfritt syfte. Vi kommer dock inte att offentliggöra ditt namn eller på annat sätt tillkännage att du har skickat in material eller annan information till oss om inte: (a) vi får ditt tillstånd att använda ditt namn eller (b) vi först meddelar dig att materialet eller annan information som du skickar till en del av denna webbplats kommer att publiceras eller på annat sätt användas med ditt namn eller (c) vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Information som Matthews publicerar på internet (www) kan innehålla referenser eller korsreferenser till Matthews produkter, tjänster och program som inte har lanserats eller är tillgängliga i ditt land. Sådana referenser innebär inte att Matthews avser att lansera sådana produkter, tjänster eller program i ditt land. Vänd dig till din lokala Matthews-affärskontakt för information om produkter, tjänster och program som kan vara tillgängliga för dig.

Upphovsrätt – immateriell äganderätt

Innehållet (i synnerhet data, ljudspår, information, illustrationer, logotyper, varumärken osv.) som visas eller är tillgängligt på webbplatsen är skyddat av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter och är respektive utgivares exklusiva egendom. Ingen del av innehållet på webbplatsen i allmänhet, även om det tillhör tredje part, får kopieras, reproduceras, representeras, anpassas, ändras, modifieras eller distribueras helt eller delvis på något sätt, med undantag för en enskild kopia, lagrad på en enskild dator och reserverad uteslutande för privat användning av den som gjort kopian. De element som presenteras på webbplatsen kan komma att ändras utan föregående meddelande, presenteras utan någon uttrycklig eller underförstådd garanti och anses inte ge någon rätt till ersättning. Informationen och bilderna på webbplatsen är skyddade av upphovsrätt ©1997–2011 Matthews Resources, Inc. och/eller dess dotterbolags upphovsrätt. Logotyperna är registrerade varumärken. Webbplatsen kan innehålla andra proprietära meddelanden och annan upphovsrättsinformation, vars villkor måste följas.

Användning av dokumenten

Inga av dokumenten från webbplatsen får kopieras, reproduceras, publiceras, laddas ned, läggas upp, överföras eller distribueras på något sätt, förutom för en enskild registrering av dokument på din personliga dator för eget bruk och utan kommersiellt syfte. I sådana fall ska du säkerställa att äganderättsuppgifterna bibehålls. Ändring och modifiering av dessa dokument eller användning av dem i annat syfte utgör ett intrång i Matthews eller tredje parts äganderätt.

E-post

För korrespondens med Matthews via e-post måste internetanvändare fylla i tillämpliga elektroniska korrespondensformulär som finns på webbplatsen.

ANSVARSFRISKRIVNINGAR

Matthews gör inga utfästelser om någon annan webbplats som du kan få åtkomst till via denna. När du besöker en webbplats som inte tillhör Matthews, även om den har en Matthews-logotyp, förstår du att den är fristående från Matthews och att Matthews kanske inte har någon kontroll över innehållet på denna webbplats. Dessutom betyder en länk till en webbplats som inte tillhör Matthews inte att Matthews förespråkar eller accepterar något ansvar för innehållet eller användningen av en sådan webbplats. Det är upp till dig att vidta försiktighetsåtgärder för att säkerställa att allt du väljer att använda är fritt från sådant som virus, maskar, trojanska hästar och andra destruktiva objekt.

DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN SKER PÅ DIN EGEN RISK. MATERIALEN OCH TJÄNSTERNA SOM ANVÄNDS I SAMBAND MED WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGRA GARANTIER AV NÅGOT SLAG. INGA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE ELLER ICKE-INTRÅNG I IMMATERIELL EGENDOM GÄLLER.

VARKEN MATTHEWS ELLER NÅGOT AV DESS DOTTERBOLAG GARANTERAR ATT MATERIAL ELLER TJÄNSTER PÅ ELLER VIA WEBBPLATSEN ÄR KORREKTA ELLER FULLSTÄNDIGA. MATERIAL OCH TJÄNSTER PÅ ELLER VIA WEBBPLATSEN KAN VARA INAKTUELLA OCH VARKEN MATTHEWS ELLER NÅGOT AV DESS DOTTERBOLAG GÖR NÅGON ÅTAGANDEN ELLER TAR NÅGOT ANSVAR FÖR UPPDATERING AV SÅDANA MATERIAL ELLER TJÄNSTER.

MATTHEWS KAN INTE HÄLLAS ANSVARIGT VID KONTAMINERING AV EN ANVÄNDARES DATORUTRUSTNING TILL FÖLJD AV SPRIDNING AV VIRUS, SKADLIG KOD ELLER PROGRAMVARA ELLER ANDRA ”DATORINFEKTIONER”. WEBBPLATSANVÄNDAREN ÄR ANSVARIG FÖR ATT UTFÖRA ALLA LÄMPLIGA ÅTGÄRDER FÖR ATT SKYDDA SIN EGEN DATA OCH/ELLER PROGRAMVARA FRÅN POTENTIELL KONTAMINERING AV SKADLIG DATORKOD ELLER SKADLIG PROGRAMVARA, INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, VIRUS SOM CIRKULERAR PÅ INTERNET.

FÖREGÅENDE UNDANTAG FRÅN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER GÄLLER INTE I DEN UTSTRÄCKNING DE ÄR FÖRBJUDNA ENLIGT LAG. KONTROLLERA OM SÅDANA FÖRBUD FINNS I DINA LOKALA LAGAR.

ALLA PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM KÖPS PÅ ELLER VIA WEBBPLATSEN OMFATTAS ENBART AV TILLÄMPLIGA GARANTIER FRÅN RESPEKTIVE TILLVERKARE, DISTRIBUTÖRER OCH LEVERANTÖRER, I FÖREKOMMANDE FALL. I DEN UTSTRÄCKNING TILLÄMPLIG LAG TILLÅTER DET AVSÄGER SIG MATTHEWS HÄRMED ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, SÅVÄL UTTRYCKLIGA SOM UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER MED AVSEENDE PÅ ANVÄNDNING AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM ANGES ELLER KÖPS PÅ ELLER VIA DENNA WEBBPLATS. UTAN BEGRÄNSNING AV GENERALITETEN I FÖREGÅENDE AVSÄGER SIG MATTHEWS HÄRMED ALLT ANSVAR FÖR PRODUKTDEFEKTER ELLER PRODUKTFEL, ANSPRÅK SOM VÄCKS TILL FÖLJD AV NORMALT SLITAGE, FELAKTIG ANVÄNDNING AV PRODUKT, OTILLÅTEN ANVÄNDNING, MODIFIERING AV PRODUKT, FELAKTIGT PRODUKTVAL, PRODUKTÄNDRING, UNDERLÅTENHET ATT EFTERLEVA KODER ELLER FELAKTIG REPRESENTATION. VI LÄMNAR INGA GARANTIER TILL DEM SOM DEFINERAS SOM ”KONSUMENTER” I MAGNUSON-MOSS WARRANTY-FEDERAL TRADE COMMISSION IMPROVEMENTS ACT. FÖREGÅENDE UNDANTAG FRÅN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER GÄLLER INTE I DEN UTSTRÄCKNING DE ÄR FÖRBJUDNA ENLIGT LAG. KONTROLLERA OM SÅDANA FÖRBUD FINNS I DINA LOKALA LAGAR.

Ansvarsbegränsningar

Matthews tar inget ansvar och är inte skadeståndsskyldiga för några skador på eller virus som kan infektera din dator, telekommunikationsutrustning eller annan egendom till följd av eller i samband med din åtkomst till, användning av eller surfning på webbplatsen eller nedladdning av material från webbplatsen. MATTHEWS, DESS RESPEKTIVE TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, AKTIEÄGARE, DOTTERBOLAG, AGENTER, EFTERTRÄDARE ELLER ANDRA PARTER SOM INGÅR I GENERERING, PRODUKTION ELLER ÖVERFÖRING AV DENNA WEBBPLATS, ÄR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARIGA GENTEMOT NÅGON PART FÖR INDIREKTA, SÄRSKILDA, EKONOMISKA ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, SÅDANA SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV UTEBLIVEN VINST, FÖRLORADE DATA ELLER STÖRNINGAR I VERKSAMHETEN) TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING, OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA ELLER RESULTATEN AV ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS, WEBBPLATSER SOM ÄR LÄNKADE TILL DENNA WEBBPLATS, ELLER MATERIAL, INFORMATION ELLER TJÄNSTER SOM FINNS PÅ EN ELLER ALLA SÅDANA WEBBAPLATSER, OAVSETT OM DE BASERAS PÅ GARANTI, KONTRAKT, SKADAESTÅND ELLER ANNAN RÄTTSLIG TEORI OCH OAVSETT OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR HAR FÖRMEDLATS ELLER INTE. Matthews, dess anställda, leverantörer eller partner som nämns på webbplatsen kan inte i något fall hållas ansvariga vid anspråk på avtalsansvar, straffansvar eller andra anspråk för alla indirekta eller direkta skador, incidenter och relaterade omständigheter av alla typer, framför allt av finansiell eller kommersiell karaktär, till följd av användningen av webbplatsen eller information som erhållits från webbplatsen. FÖREGÅENDE BEGRÄNSNINGAR AV GARANTIER GÄLLER INTE I DEN UTSTRÄCKNING DE ÄR FÖRBJUDNA ENLIGT LAG. KONTROLLERA OM SÅDANA FÖRBUD FINNS I DINA LOKALA LAGAR. I HÄNDELSE AV PROBLEM MED DEN HÄR WEBBPLATSEN ELLER NÅGOT INNEHÅLL, SAMTYCKER DU TILL ATT DIN ENDA ÅTGÄRD ÄR ATT UPPHÖRA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN.

Informationen, framför allt av ekonomisk natur, som tillhandahålls på webbplatsen kan inte betraktas som ett incitament till att investera i eller göra transaktioner av något slag med Matthews aktier. Under inga omständigheter ska den tolkas som ett erbjudande eller en distribution av aktier till allmänheten och den utgör inget erbjudande om köp, försäljning eller utbyte av aktier eller andra Matthews-värdepapper, noterade eller andra.

Webbplatsen kan innehålla enkla eller komplexa länkar till andra relaterade webbplatser från Matthews eller tredje part. Matthews har kanske inte kontroll över dessa webbplatser och kan därför inte hållas ansvarigt för tillgängligheten för dessa webbplatser, deras innehåll, reklammaterial, produkter och/eller tjänster som är tillgängliga på eller via dessa webbplatser. Matthews är således inte ansvarigt för direkta eller indirekta skador som kan uppstå när användaren besöker partnerwebbplatsen eller använder denna webbplats och är inte ansvarigt för innehåll och tjänster som inte efterlever bestämmelser och inte heller för information som bryter mot tredje parts rättigheter. Matthews avsäger sig allt ansvar rörande information, material och programvara på de webbplatser som är länkade via hypertextlänkar till webbplatsen. Informationsleverantörer utanför Matthews tillhandahåller viss information som presenteras på webbplatsen. De ovannämnda innehållsleverantörerna är ensamt ansvariga för innehållet och tjänsterna som tillhandahålls av dem på webbplatsen. Följaktligen kan Matthews inte hållas ansvarigt för fel, avbrott eller förseningar i överföringen av information eller för följder av detta.

Ändringar av dessa villkor

Matthews kan ändra dessa juridiska villkor när som helst och från tid till annan genom att uppdatera detta meddelande på webbplatsen. Besök denna sida ibland och läs de gällande juridiska villkoren eftersom de är bindande för dig. Vissa bestämmelser i dessa juridiska villkor kan ersättas av uttryckligen avsedda juridiska meddelanden eller villkor som finns på specifika sidor på webbplatsen.

Lagrum, jurisdiktion

Ovanstående juridiska villkor ersätter alla andra avtal mellan dig och Matthews i den utsträckning som krävs för att lösa eventuell inkonsekvens eller tvetydighet mellan dem. De juridiska villkoren gäller och tolkas i enlighet med lagarna i Commonwealth of Pennsylvania, utan att detta ger upphov till lagkonflikter. Varje fråga som söker rättslig eller likvärdig åtgärd till följd av eller i relation till denna webbplats ska endast väckas vid domstolarna i Pennsylvania Commonwealth eller i United States District Court of Pennsylvania. Återigen utgör användandet av denna webbplats ditt uttryckliga samtycke till tillämpningen av dessa juridiska villkor, inklusive men inte begränsat till denna jurisdiktionsklausul. En tryckt version av dessa juridiska villkor ska kunna tas upp till sakprövning i rättsliga och administrativa förfaranden som baseras på eller relaterar till dessa juridiska villkor i samma utsträckning och på samma villkor som andra affärsdokument och dokument som ursprungligen skapats och upprätthållits i tryckt form. Om någon del av och/eller något av villkoren i ovanstående rättsliga villkor anses vara olagliga, otillåtna eller ej tillämpliga av någon anledning, betraktas den/det inte längre som en del av användningsvillkoren. Detta påverkar inte giltigheten eller tillämpningen av andra bestämmelser enligt ovanstående rättsliga villkor.